Missie en doelstellingen

Wij zetten ons in om de kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen omgeving te vergroten bij kinderen van 4 – 16 jaar, waardoor zij (nog) beter voor hun lokale omgeving zullen zorgen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken, controleert de cijfers, stemt in met de meerjarenbegroting en jaarrekening en adviseert over de strategische koers. Leden van de Raad van Toezicht zijn per 1/1/2023:

Dhr. Daleboudt (privé)

Mw. Jacobs (Stadlander)

Mw. Molnar (gemeente Bergen op Zoom)

Dhr. Mulleman (Brabants Landschap)

Dhr. Schalken (Curio)

Directeur-bestuurder is dhr. R. Deliën.

Onze visie en de uitwerking hiervan wordt vastgelegd in ons Kompas 2020-2024 dat in 2019 door het bestuur is vastgesteld. Het bevat een voorwoord van onze oprichters, gemeente Bergen op Zoom en Brabants Landschap.

Strategische Visie – Kompas 2020-2024

Jaarlijks maken we verslag van onze activiteiten en financiële situatie. Het laatst vastgestelde jaarverslag is hier te vinden. Mocht u interesse hebben in eerdere jaarverslagen kunt u contact met ons opnemen via info@natuurpodium.nl.

Jaarcijfers 2023

Jaarverslag 2022

Natuurpodium heeft de ANBI-status. Relevante informatie vindt u in dit ANBI-formulier.